Cmentarz Stary w Kielcach

 

 

   Cmentarz Stary w Kielcach jest najstarszym istniejącym cmentarzem na terenie miasta. Data jego powstania nie jest dokładnie znana, ale przyjmuje się, że stało się to w okresie między 1801 a 1805 r. Teren, na którym leży cmentarz, należał wcześniej do folwarku biskupiego Psiarnia. Sama nekropolia została utworzona na skutek zarządzenia ówczesnych władz austriackich, które ze względów sanitarnych nakazywały grzebanie zmarłych poza granicami miasta. W pierwszych latach istnienia cmentarza chowano osoby różnych wyznań: katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego oraz unitów. Na cmentarzu pochowani są także żołnierze biorący udział w wojnach napoleońskich, powstaniach: listopadowym i styczniowym, członkowie Armii Krajowej.

   W ciągu swego istnienia cmentarz był parokrotnie powiększany. W 1836 r. została założona parafia ewangelicka wtedy z terenu cmentarza został wydzielony Cmentarz Ewangelicki. W związku z dużą liczbą Rosjan mieszkających na terenie miasta, w 1851 rozpoczęto prace na rzecz powstania osobnego cmentarza prawosławnego, które zakończyły się jego utworzeniem w 1865 r.

   30 października 1980 roku Cmentarz Stary został wciągnięty decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Pod ochroną znalazł się układ przestrzenny cmentarza wraz z wszystkimi grobami i kaplicami powstałymi przed 1939 r. oraz drzewa. Ścisłą ochroną konserwatorską zostały objęte kwatery parzyste o numerach 4-14. Znajduje się tu ok. 100 różnych form nagrobków, głównie z odlewni w Białogonie, Bliżynie i Krasnej. Na terenie całej Kielecczyzny można do dziś znaleźć żeliwne nagrobki wykonywane w hutach i odlewniach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

   Na terenie cmentarza spoczywają znane i zasłużone dla regionu osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

www.kielce.opoka.org.pl

wikipedia

wystąpienie p. Teresy Sabat na konferencji jubileuszu Cmentarza Hutniczego październik 2008

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Cmentarze